หลักการ ออกแบบเว็บ ขั้นพื้นฐาน

หลักการ ออกแบบเว็บ ขั้นพื้นฐาน

การออกแบบเว็บไซต์ ต้องมีการวางแผน เริ่มตั้งแต่ ชื่อ เว็บไซต์ ที่ควรสั้น กระชับ จำได้ง่าย และควรใช้ นามสกุลของโดเมนให้เหมาะสม เช่น .com , .co.th , .net เป็นต้น

1. การจัดวางหน้าเพจ

หน้าเพจ มี 3 ส่วน
Header – ส่วนบนสุดของเว็บไซต์ ไว้สำหรับใส่ LOGO เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้า , ใส่ช่องทางการติดต่อ ที่สะดวก เช่น เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น
Body – ส่วนเนื้อหาของการทำเว็บไซต์ โดยการจัดวางตามลำดับขั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท >> สินค้า & บริการ >> ข่าวสาร เป็นต้น
Footer – ส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ ใช้สำหรับลงรายละเอียดย่อย เช่น ลิ้งเมนู , แผนที่ เป็นต้น

2. การใส่ระบบ รองรับ มือถือและแทปเลต Responsive Web Design

Responsive Website เป็นวิธีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

3. ออกแบบเว็บไซต์ ในส่วนการจัดวางข้อมูล

โดยเน้นสื่อสารทางภาพใช้ตัวอักษรให้น้อย

4. หลักการใช้สีสำหรับทำเว็บไซต์

ควรใช้สีที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือใช้สีให้ตรงกับ LOGO ธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์

website design There must be planning, starting with the name of the website, which should be short, concise, easy to remember, and should use an appropriate domain extension, such as .com, .co.th, .net, etc.

1. Page layout

The page has 3 sections.
Header – The top part of the website for inserting the LOGO so that customers remember the product brand, inserting convenient contact channels such as telephone numbers, emails, etc.
Body – The content part of making a website. By arranging them according to hierarchy, such as information about the company >> products & services >> news, etc.
Footer – The bottom part of the website. Used for detailing small details such as menu links, maps, etc.

2. Adding a system that supports mobile phones and tablets. Responsive Web Design.

Responsive Website is a method of designing websites to accommodate the screen sizes of all types of devices. Be it computers, notebooks, smartphones and tablets.

3. Website design In the data placement section

By emphasizing visual communication, using few letters.

4. Principles of using colors for making websites

You should use colors that are appropriate for your business. Or use colors to match the business LOGO so that customers remember the brand.

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website