7 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์

7 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์ต้องวางแผนระบบให้ดี เพราะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจ รวมถึงสร้างช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้น จึงต้องวางแผนสร้างเว็บไซต์ตามขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

1. กำหนดชื่อโดเมนที่ใช้งาน

โดเมนคือชื่อของเว็บไซต์ ควรใช้ชื่อที่สั้นและจำได้ง่าย เหมาะกับการบอกต่อกับลูกค้า รวมถึง ไฟล์นามสกุลของโดเมน ควรเป็น .com หรือ .co.th เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ( เมื่อมีโดเมนเรียบร้อยแล้ว ควรมีโฮสติ้ง เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ด้วย )

2. กำหนดระบบทำเว็บไซต์

เว็บไซต์มีหลายระบบในการสร้างเว็บไซต์ ระบบที่ดีควรมี ระบบหลังบ้าน เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเอง สามารถแก้ไข อัพเเดทเพิ่มเติมในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้ รวมถึง มีไฟล์ source code เพื่อเก็บเป็นแบคอัพข้อมูลเว็บไซต์ในกรณีเกิดปัญหาเว็บไซต์ Error ต่างๆ

3. กำหนดโครงสร้างเว็บไซต์

โดยกำหนดหน้าเพจต่างๆ ที่ใช้งาน เพื่อรอบรับข้อมูลที่ใช้งานของธุรกิจ เช่น กำหนดหน้า HOME เป็นหน้าแรก หน้าแรกมีความสำคัญ ควรสื่อถึงธุรกิจให้ชัดเจน โดยใช้ภาพและข้อความที่เหมาะสม ส่วนหน้าอื่นๆ ควรแยกให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อผู้เข้าชม เช่น หน้า เกี่ยวกับเรา , สินค้า , ข่าวสาร , โปรเจค , ติตด่อเรา เป็นต้น

4. จัดวางข้อความและรูปภาพ

ให้เหมาะสมกับการสร้างเว็บไซต์ UX/UI Design เพื่อความสวยงาม อ่านง่าย และเข้าใจถึงข้อมูลได้ง่าย โดยเน้นภาพเป็นหลัก

5. อัพเดทระบบเว็บไซต์ในส่วนแสดงผล

Responsive Web Design เพื่อให้รอบรับมือถือ และ แทปเลต

6. อัพเดทระบบ ปลั๊กอิน

เพิ่มความน่าสนใจในเว็บไซต์ เช่น ระบบ 2 ภาษา , ระบบ ถาม-ตอบ , ระบบแชทออนไลน์ เป็นต้น

7. อัพเดทระบบ SEO

คำค้นหาติดหน้า google

เมื่อได้เว็บไซต์ที่มีระบบเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำขึ้นใช้งานเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ให้ลูกค้าได้เข้าชม สินค้าและบริการของธุรกิจ

Creating a website requires planning the system well. Because it affects the credibility of the business. Including creating communication channels with customers. Therefore, you must plan to create a website according to the steps. for maximum efficiency

1. Set the domain name in use.

Domain is the name of the website. You should use a name that is short and easy to remember. Suitable for word of mouth with customers, including the domain file extension should be .com or .co.th to build credibility (once you have a domain already, you should have hosting to use for storing website information as well)

2. Set up a website system

Websites have many systems for creating websites. A good system should have a back-end system to be able to edit data by yourself, able to edit and update additional parts of the website, including having source code files to keep as a backup of website data in case of various website errors.

3. Set the website structure

By defining various pages that are used to receive information used by the business, such as setting the HOME page as the first page. The first page is important. It should clearly communicate the business. By using appropriate images and text. Other front parts Should be clearly separated To make it easy for visitors, such as pages about us, products, news, projects, contact us, etc.

4. Arrange text and images

Suitable for creating websites with UX/UI Design for beauty, easy reading, and easy understanding of information. By focusing mainly on images

5. Update the website system in the display section

Responsive Web Design to support mobile phones and tablets.

6. Update system plug-ins

Add interest to the website, such as a 2-language system, question-answer system, online chat system, etc.

7. Update SEO system

Search words on google page

When you have a website that has a system in place It can be used to distribute on the internet. Let customers visit Business products and services

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website