7 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจการทำSEO

7 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจการทำSEO

การมีเว็บไซต์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตลาดออนไลน์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเว็บไซต์ ควรมีการทำ SEO เพิ่มด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงเว็บไซต์ได้มากขึ้น

ทำไมต้องออกแบบเว็บไซต์ที่มีการทำSEO

โดยส่วนใหญ่เมื่อเราต้องหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ก็จะคิดถึง GOOGLE เสมอ google เปรียบเสมือนคลังปัญญาไว้ใช้สำหรับหาข้อมูลธุรกิจ สินค้า บริการ รวมถึงความรู้ต่างๆ เมื่อธุรกิจได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นออนลไลน์เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องการให้ผู้คนเข้าถึง สินค้าและบริการผ่านทางแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตต่างๆ

แล้วจะทำอย่างไรเมื่อสร้างเว็บไซต์แล้วมีSEO ???

1. เนื้อหาต้องมีคุณภาพ

เป็นอันทราบว่า GOOGLE เก็บข้อมูลจากเนื้อหาเว็บไซต์เป็นสำคัญ ดังนั้น เนื้อหาต้องมีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

มีหัวข้อที่ชัดเจน H1 , เนื้อหาควรมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ <p> , มีรูปภาพประกอบ (ควรใส่ชื่อของรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหา TAG) ,

2. การจัดการเนื้อหาในแต่ละส่วน

ควรเลือกฟร้อนที่อ่านได้ง่าย , ฟร้อนควรมีขนาดตั้งแต่ 16px , เว้นวรรคคำบ้าง , ไม่ควรมีคำผิด

3. การตั้งชื่อลิ้ง URL

ควรตั้งชื่อหน้า URL ลิ้งหน้าเพจต่างๆ ให้มีความหมาย แนะนำชื่อลิ้งเป็นภาษาอังกฤษ

4. การปรับขนาดภาพ

ภาพที่ใช้ในเว็บไซต์ ควรใช้ภาพขนาดเล็ก เช่น .png ( ไม่ควรดขนาดจนภาพไม่ชัด ) การลดขนาภาพทำให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้น

5. ต้องมีระบบ Mobile-Friendly

เว็บไซต์ควรรองรับมือถือ และ แทปเล็ต responsive website

6. อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

พยายามอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ ให้มีความเคลื่อนไหวบ้าง

7. ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ โฮสติ้ง

ควรใช้เซิร์ฟเวอร์ ที่โหลดข้อมูลเว็บไซต์ได้รวดเร็ว

Having a website is just one part of online marketing. For maximum efficiency of the website, SEO should be added as well so that the target group can have more access to the website.

Why design a website with SEO?
Most of the time, when we need to find information on the internet, we always think of GOOGLE. Google is like a storehouse of wisdom used for finding business information, products, services, and various knowledge. When a business has already created a website online. I want people to have access. Products and services through various internet platforms

So what to do when you create a website and have SEO???

1. Content must be of quality.

It is known that GOOGLE collects information from website content. Therefore, the content must have the following important components: Have a clear topic H1, content should be relevant to the topic , have pictures. (The name of the image should match the TAG content) ,

2. Managing content in each section

You should choose a front that is easy to read, the front should be at least 16px in size, include some space for words, and there should be no typos.

3. Naming the URL link

You should name the page, URL, link to various pages. to have meaning Suggested link names in English

4. Image scaling

Images used on the website You should use small images such as .png (should not be reduced in size until the image is unclear). Reducing the image size makes the website load faster.

5. Must have a Mobile-Friendly system.

The website should be mobile and tablet responsive.

6. Update website information

Try to update information on the website. Let there be some movement.

7. The most important part is hosting.

You should use a server. that loads website information quickly

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website