ออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ทำอย่างไร??

ออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ทำอย่างไร??

การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลดังนี้

1. โดเมนและโฮสติ้ง

คิดชื่อโดเมน ที่ต้องการใช้งาน รวมถึง หาโฮสติ้ง สำหรับเก็บข้อมูล ที่ได้มาตรฐาน โฮสติ้ง ควรมี SSL ฟรี ให้กับเว็บไซต์ รวมถึง แบนวิธด์ อันลิมิต เพื่อรองรับคนเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง

2. เลือกระบบเว็บไซต์

ระบบเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.1 ระบบทำเว็บไซต์ HTML – ระบบที่ต้องมีความรู้ในการใช้งาน เพราะต้องอาศัยส่วนอื่นๆร่วมด้วย เช่น CSS , JavaScript , Bootstrap 5

2.2 ระบบทำเว็บไซต์ CMS (Content Management System) – เป็นระบบที่มีการจัดระบบหลังบ้านได้ง่าย และยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งหน้าเพจ รวมถึงอัพเดทส่วนเสริมต่างๆได้ง่าย เป็นระบบที่มีคะแนน SEO สูง

3. การออกแบบเลเอ้าย์เว็บไซต์

เมื่อต้องการทำเว็บไซต์ให้กับธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงการจัดวางข้อมูลต่างๆ ทั้งภาพและข้อความ ให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ เมื่อลูกค้าเข้าชมก็จะเข้าใจได้ง่ายในการอ่านเนื้อหาต่างๆ

4. การลงข้อมูล

เตรียมข้อมูลภาพและข้อความ สำหรับลงให้ครบถ้วน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท , ข้อมูลสินค้าและบริการ , ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง ลิ้งโซเชียลต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ

5. การดูแลเว็บไซต์

เมื่อเว็บไซต์เริ่มใช้งานแล้ว ควรหมั่นดูแลหน้าเพจต่างๆ เช็คลิ้งให้ตรง ไม่เกิดการ Error 404 คือหาหน้าไม่พบ , ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการอัพเดทเวอชั่นต่างๆ ของระบบที่ทำเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website

Basic website design It is necessary to study the following information:

1. Domain and Hosting

Think of a domain name that you want to use, including finding hosting for data storage. Standard hosting should have free SSL for the website as well as unlimited bandwidth to support website visitors continuously.

2. Select website system

Website systems are divided into 2 types.

2.1 HTML website creation system – a system that requires knowledge of use Because it must rely on other parts as well, such as CSS, JavaScript, Bootstrap 5.

2.2 Website creation system CMS (Content Management System) – is a system that has a back-end system that is easy and flexible, able to customize pages. Including easy updating of various add-ons It is a system with a high SEO score.

3. Website layout design

When making a website for your business, you must consider the layout of various information. Both images and text to be appropriate for that business When customers visit, they will easily understand and read the various contents.

4. Data Entry

Prepare image and text data. For complete posting Information about the company, information about products and services, contact information, including various social media links. To increase contact channels

5. Website maintenance

Once the website is up and running You should take care of various pages. Check the link to make sure it doesn’t cause Error 404, meaning the page can’t be found, learn more about updating various versions. of the system that makes various websites To make the website usable continuously

Additional information : https://en.wikipedia.org/wiki/Website