บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด

“บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด” เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน ภายใต้การบริหารงาน โดยทีมงานวิศวกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 (1995) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแปลงของเสียให้เป็นพลังงาน จึงให้ความสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิต และกลไกการทำงาน ทำให้สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและกากของเสียได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า จึงมีผลงานที่ได้รับความไว้วางใจในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน และบำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดกลางและใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายในประเทศได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High rate Anaerobic Lagoon หรือเรียกย่อๆ ว่า HL และปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ในการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด

  ที่อยู่ :   3/3 หมู่ 13 ถ.บางนา – ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

  เบอร์โทร :   02 – 3120165, 02 – 3120169

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :  02-3120166

  อีเมล :   paiboon@psbiogas.com

  เว็บไซต์ :      www.psbiogas.com

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

“บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด” เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน ภายใต้การบริหารงาน โดยทีมงานวิศวกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 (1995) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแปลงของเสียให้เป็นพลังงาน จึงให้ความสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิต และกลไกการทำงาน ทำให้สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและกากของเสียได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า จึงมีผลงานที่ได้รับความไว้วางใจในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน และบำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดกลางและใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายในประเทศได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High rate Anaerobic Lagoon หรือเรียกย่อๆ ว่า HL และปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ในการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ