โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแล และติดตามผลการรักษา จากคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้จัดการประชุมทางวิชาการให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเป็นประจำ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากแพทยสภาและสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันของโรงพยาบาลภาคเอกชนที่สามารถจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์จากทั่วประเทศและของพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการตรวจรักษาที่มีคุณภาพในระดับสากลโดยคณะแพทย์กว่า 200 ท่าน และเจ้าหน้าที่กว่า 1,717 คน เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับการรักษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพที่มีมายาวนาน ดังนั้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” ให้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้

Details

  ชื่อธุรกิจ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

  ที่อยู่ :   53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทร :  0-2265-7777, 0-2618-6200  

  เบอร์มือถือ :  

  เบอร์แฟกซ์ :  

  อีเมล :      IMC@vichaiyut.com

  เว็บไซต์ :  www.vichaiyut.co.th

  LINE :     

  FACEBOOK :   www.facebook.com/vichaiyutpage  

 

  รายละเอียด :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแล และติดตามผลการรักษา จากคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้จัดการประชุมทางวิชาการให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเป็นประจำ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากแพทยสภาและสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันของโรงพยาบาลภาคเอกชนที่สามารถจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์จากทั่วประเทศและของพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการตรวจรักษาที่มีคุณภาพในระดับสากลโดยคณะแพทย์กว่า 200 ท่าน และเจ้าหน้าที่กว่า 1,717 คน เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับการรักษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพที่มีมายาวนาน ดังนั้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” ให้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้