บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย  และได้รับหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและ ผังเมือง

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ที่อยู่ :  99/359 หมู่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000

  เบอร์โทร :  0-2581-4189 

  เบอร์มือถือ :   08 6330 1151

  เบอร์แฟกซ์ :   0-2581-2630

  อีเมล :    info@ieqeng.com

  เว็บไซต์ :    www.ieqeng.com

  LINE :     

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยคุณ ธัมรัต พรมเพ็ญรังษี และคณะ โดยมีเป้าหมายให้บริการงานออกแบบงานระบบประกอบอาคาร อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน เป็นต้น ในอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ